Политика за поверителност

Тази политика на поверителност се предоставя от Hall & Partners. Регистриран адрес: 85 Strand, London. WC2R 0DW. Ние приемаме много сериозно поверителността на всяка лична информация, която събираме от Вас.

Целта на тази политика за поверителност е да изложим принципите, уреждащи използването на личната информация, която можем да получим за Вас, когато участвате в проучване на Hall & Partners. Като участвате в нашите проучвания, Вие приемате това използване на лични данни, затова Ви молим да прочетете внимателно тази политика за поверителност.

Можем от време на време да променяме нашата политика за поверителност. Затова Ви молим да проверявате периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия, която ще се прилага всеки път, когато влезете в този уеб сайт.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИЯ

Може да събираме различни видове информация, включително информация, която Ви идентифицира или може да Ви идентифицира като физическо лице („лична информация“), както е обяснено по-подробно по-долу.

Информация, която ни предоставяте:

Може да събираме лични данни, когато участвате в анкета за проучване на пазара, провеждано от Hall & Partners. Такава информация включва уникален идентификационен номер на респондента, който присвояваме на Вас и отговорите, които предоставяте при попълване на анкетата. В този контекст можете да изберете да предоставите чувствителни лични данни за Вас, като лични данни, които оповестяват или разкриват здравословни и медицински състояния, сексуална ориентация или сексуален живот, политически мнения/възгледи, раса/етнически произход, религиозни и философски убеждения и членство в синдикални организации. Когато това се изисква от закона, получаваме Вашето изрично съгласие за обработката на Вашите чувствителни лични данни. Също така може да събираме съдържание, което изпращате, качвате или предавате, когато използвате Услугата, например снимки и видеоклипове.

Информация, която събираме автоматично:

Може да събираме определена информация, свързана с Вашето устройство, като например IP адреса на устройството, операционната система и типа на браузъра с цел оптимизиране на Вашия опит, данните за удостоверяване и за целите на качеството.

Как използваме събраната информация?

Всички данни, които събираме по време на проучванията на Hall & Partners, ще се използват единствено за целите на изследването, договорени с нашите клиенти. Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) правната основа за обработката на тези данни е „законният бизнес интерес".

Всяка лична информация или чувствителни лични данни, събрани по време на изследванията на Hall & Partners, ще се използват единствено за целите на изследването, договорени с нашите клиенти, но ние ще получим съгласие преди събирането им и тези въпроси могат да бъдат отхвърлени. Съгласно ОРЗД правното основание за обработката на тези данни е „съгласие"

Автоматизирано вземане на решения/профилиране

Въз основа на информацията, която може да дадете в нашето проучване, можем да вземем автоматизирано решение или направим профилиране за Вас. В повечето случаи това няма да доведе до вземането на каквито и да било юридически значими решения за Вас и ще бъде използвано само в контекста на даденото пазарно проучване. Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) правната основа за обработката на тези данни е „законният бизнес интерес".

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате следните права по отношение на личната информация, която съхраняваме за Вас:

 • Вашето право на достъп. Ако ни попитате, ние ще потвърдим дали обработваме Вашата лична информация и ако е така, ще Ви предоставим копие от тази лична информация (заедно с някои други подробности). Ако се нуждаете от допълнителни копия, може да се наложи да Ви таксуваме с разумна такса.

 

 • Вашето право на коригиране. Ако личната информация, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да я коригирате. Ако сме споделили Ваша лична информация с други хора, ще им съобщим за корекцията, когато е възможно. Ако ни попитате, там, където е възможно и законосъобразно, ще Ви кажем и с кого сме споделили Вашата лична информация, за да можете да се свържете директно с тях.

 

 • Вашето право на изтриване. При някои обстоятелства може да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация, например когато вече не се нуждаем от нея или ако оттеглите Вашето съгласие (където е приложимо). Ако сме споделили Ваша лична информация с други хора, ще им съобщим за изтриването, когато е възможно. Ако ни попитате, там, където е възможно и законно да го направим, ще Ви кажем и с кого сме споделили Вашата лична информация, за да можете да се свържете директно с тях.

 

 • Вашето право да ограничите обработката. Може да поискате да „блокираме" или да попречим на обработването на Вашата лична информация при определени обстоятелства, като например, когато оспорвате точността на тази лична информация или възразявате срещу това, че я обработваме. Това обаче няма да ни попречи да съхраняваме личните Ви данни. Ще Ви кажем преди да премахнем всякакви ограничения. Ако сме споделили Ваша лична информация с други хора, ще им съобщим за ограничението, когато е възможно за нас да го направим. Ако ни попитате, там, където е възможно и законно да го направим, ще Ви кажем и с кого сме споделили Вашата лична информация, за да можете да се свържете директно с тях.

 

 • Вашето право на преносимост на данните. Считано от 25 май 2018 г. имате право при определени обстоятелства да получите личната информация, която сте ни предоставили (в структуриран, често използван и машинно четим формат) и да я използвате повторно другаде или да поискате да я прехвърлим на трета страна по Ваш избор.

 

 • Вашето право на възражение. Можете да поискате да спрем обработването на личните Ви данни и ние ще направим това, ако:
  • се основаваме на нашите или нечии други законни ни интереси да обработваме личната Ви информация, освен ако можем да приведем убедителни правни основания за обработката; или
  • обработваме Вашата лична информация за директен маркетинг.

 

 • Вашите права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране. Имате право да не бъдете обект на решение, когато то се основава на автоматична обработка, включително профилиране, ако то поражда правни последици или подобно значително въздействие върху Вас освен ако това профилиране е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и нас.

 

 • Вашето право да оттеглите съгласието си. Ако се основаваме на Вашето съгласие (или изрично съгласие) като правно основание да обработваме Вашата лична информация, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

 

 • Вашето право да подадете жалба до надзорен орган. Ако имате притеснения относно който и да е аспект от практиките ни за поверителност, включително начина, по който сме обработили Вашата лична информация, можете да съобщите за това на Службата на комисаря по информацията в Обединеното кралство (ICO). Подробности как да направите това можете да намерите на уеб сайта на ICO на https://ico.org.uk/concerns/ или като се обадите на тяхната телефонна линия за помощ на 0303 123 1113.

Ако искате да получите достъп, да прегледате, да актуализирате, да коригирате и изтриете каквато и да е лична информация, която съхраняваме за Вас, или да упражните каквото и да е друго право на субекта на данни, предоставено Ви съгласно приетия в ЕС Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), попълнете този уеб формуляр. Нашият екип за защита на личните данни ще разгледа Вашето заявление и ще Ви отговори възможно най-бързо.

Моля, имайте предвид, че все още може да използваме всички обобщени и деидентифицирани лични данни, които не идентифицират някое лице, а освен това можем да запазим и да използваме Вашата информация, когато е необходимо, за да спазим нашите правни задължения, да разрешаваме спорове и да приведем в изпълнение наши договори.

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърлени, съхранявани и обработени в местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП"). Данните може да се обработват и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. Ако прехвърляме данни за обработка в страна извън ЕИП, ще въведем допълнителни предпазни мерки за защита на Вашите лични данни въз основа на стандартни договорни клаузи и закони за защита на данните.

 

СИГУРНОСТ

Имаме ангажимент да предприемем разумни стъпки, за да гарантираме сигурността на Вашата информация. За да се предотврати неоторизиран достъп, запазване точността на данните и осигуряване на подходящо използване на информацията, използваме подходящи технически, организационни и административни мерки за сигурност, за да защитим от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, изменение и унищожаване всяка информация, която съхраняваме в нашите записи.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ДЕЦА

Защитата на личния живот на младите хора, т.е. на децата под 16-годишна възраст, е особено важна. По тази причина никога няма съзнателно да поканим деца под 16-годишна възраст да участват в изследователски проучвания без съгласие. Ако е необходимо и подходящо, ще вземем мерки, за да получим разрешение от отговорния възрастен. Ако детето ни е предоставило лична информация, молим родител или настойник на детето да се свърже с нас на infosec@hallandpartners.com , ако искат информацията, предоставена от детето, да бъде изтрита от нашата база данни. Ще положим всички разумни усилия да изтрием такава информация от нашата база данни.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Моля, обърнете внимание, че няма предаване на данни по интернет със 100% сигурност. В резултат на това не можем да гарантираме сигурността на информацията, която предавате чрез нашите онлайн услуги. Моля, обърнете внимание, че си запазваме правото на достъп и/или разкриване на информацията за потребителите, която се обсъжда тук (включително лична информация), както се изисква от съдилищата и/или административните органи и до степента, необходима за разследване на предполагаеми измами, тормоз или други нарушения на закона или на нашите Условия за ползване или политики на сайта.

 

БИСКВИТКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Моля, вижте нашето Уведомление за използване на бисквитки за повече информация относно вида „бисквитки" и технологиите за проследяване, които използваме в този уеб сайт, както и защо и как да ги приемете и отхвърлите.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с privacy@hallandpartners.com

Нашето длъжностно лице за защита на данните (ДЗД):
Кевин Айрес
Имейл адрес: DPO@hallandpartners.com

Адрес: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW

Внимание: Поверителност – ДЗД

Последната актуализация на този документ беше през 25 май 2018 г.