Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady poskytuje společnost Hall & Partners. Registrovaná adresa: 85 Strand, Londýn. WC2R 0DW. Soukromí veškerých osobních údajů, které od vás shromažďujeme, bereme velmi vážně.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je stanovení principů pro používání osobních údajů, které o vás můžeme získat během vaší účasti v průzkumu společnosti Hall & Partners. Účastí v našich průzkumech vyjadřujete souhlas s tímto použitím, a proto vás žádáme, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli.

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně změnit. Z toho důvodu vás žádáme, abyste si je čas od času přečetli a ujistili se, že znáte nejnovější verzi, která bude uplatňována při každém přístupu na tento web.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžeme sbírat různé typy údajů včetně těch, které vás identifikují nebo mohou identifikovat jako jednotlivce („osobní údaje“), jak je podrobněji vysvětleno níže.

Údaje, které nám poskytujete:

Osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se účastníte průzkumu trhu vedeném společností Hall & Partners. Tyto údaje obsahují jedinečné identifikační číslo respondenta, které jsme vám přiřadili, a odpovědi, které jste poskytli při vyplňování průzkumu. V této souvislosti se můžete rozhodnout poskytnout o sobě citlivé osobní údaje. Mezi ně patří například osobní údaje vypovídající či odhalující zdravotní a lékařský stav, sexuální orientaci nebo sexuální život, politické názory, rasu / etnický původ, náboženské vyznání a filozofické přesvědčení a členství v odborech. Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás o váš výslovný souhlas se zpracováním vašich citlivých osobních údajů. Můžeme také shromažďovat obsah, který odesíláte, nahráváte nebo přenášíte při používání služby (např. fotografie a videa).

Údaje, které shromažďujeme automaticky:

Můžeme shromažďovat určité údaje týkající se vašeho zařízení (např. IP adresu vašeho zařízení, operační systém a typ prohlížeče) pro účely optimalizace procházení webu a údajů pro ověřování a zlepšování kvality.

Jak používáme shromážděné údaje?

Veškeré údaje, které shromáždíme v rámci průzkumů společnosti Hall & Partners, slouží výhradně pro účely výzkumu domluvené s našimi klienty. Podle nařízení GDPR je právním základem pro zpracování těchto údajů „oprávněný obchodní zájem“.

Veškeré osobní údaje nebo citlivé osobní údaje shromážděné během průzkumů společnosti Hall & Partners budou použity výhradně pro účely výzkumu domluvené s našimi klienty. Před jejich shromážděním však požádáme o souhlas a tyto otázky lze odmítnout. Podle nařízení GDPR je právním základem pro zpracování těchto údajů „souhlas“.

Automatizované rozhodování / profilování

Na základě informací, které uvedete v našem průzkumu, můžeme provádět automatizované rozhodování nebo profilování, které se vás bude týkat. Ve většině případů se nebude jednat o žádné právně významné rozhodnutí o vás. Bude sloužit pouze v souvislosti s průzkumem trhu. Podle nařízení GDPR je právním základem pro zpracování těchto údajů „oprávněný obchodní zájem“.

 

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

V souvislosti s osobními údaji, které o vás máme v držení, máte následující práva:

 • Právo na přístup. Pokud se nás na to dotážete, potvrdíme vám, zda zpracováváme vaše osobní údaje. V případě, že ano, poskytneme vám kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími podrobnostmi). Pokud budete požadovat další kopie, můžeme za ně účtovat přiměřený poplatek.

 

 • Právo na opravu. Pokud jsou osobní údaje, které o vás máme v držení, nepřesné či neúplné, máte nárok na jejich opravu. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s dalšími osobami, budeme je informovat o opravě, bude-li to proveditelné. Pokud se nás na to dotážete a pokud je to možné a zákonné, sdělíme vám také, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste ho mohli přímo kontaktovat.

 

 • Právo na výmaz. Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů (např. pokud je již nepotřebujeme nebo pokud odvoláte svůj souhlas), je-li to možné. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s dalšími osobami, budeme je informovat o výmazu, bude-li to proveditelné. Pokud se nás na to dotážete a pokud je to možné a zákonné, sdělíme vám také, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste ho mohli přímo kontaktovat.

 

 • Právo na omezení zpracování. Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom zablokovali nebo pozastavili zpracování vašich osobních údajů (např. když zpochybňujete správnost těchto údajů nebo máte námitky proti jejich zpracování). Tím nám však nezabráníte, abychom vaše osobní údaje uchovávali. O případném zrušení omezení vás budeme informovat. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s dalšími osobami, budeme je informovat o omezení, bude-li to pro nás proveditelné. Pokud se nás na to dotážete a pokud je to možné a zákonné, sdělíme vám také, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste ho mohli přímo kontaktovat.

 

 • Právo na přenositelnost údajů. S účinností od 25. května 2018 máte za určitých okolností právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, případně nás požádat o jejich předání třetí straně dle vašeho výběru.

 

 • Právo vznést námitku. Můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, a my to uděláme v případě, že:
  • Při zpracování vašich osobních údajů jsme vycházeli z našich oprávněných zájmů nebo z oprávněných zájmů jiné strany s výjimkou případů, kdy dokážeme pro zpracování prokázat závažné právní důvody.
  • Zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

 

 • Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které má pro vás právní účinek nebo má na vás podobně významný vliv, pokud vychází z automatizovaného zpracování včetně profilování, ledaže je takové profilování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi.

 

 • Právo odvolat souhlas. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas (nebo výslovný souhlas), máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud máte obavy ohledně jakéhokoli aspektu našich postupů ochrany osobních údajů včetně způsobu, jakým jsme zpracovávali vaše osobní údaje, můžete je ohlásit úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů ve Velké Británii (UK Information Commissioner’s Office, ICO). Podrobné informace o tomto postupu získáte na webu úřadu ICO na adrese https://ico.org.uk/concerns/ nebo na telefonním čísle 0303 123 1113.

Pokud chcete získat přístup, zkontrolovat, aktualizovat, opravit či vymazat jakékoli osobní údaje, které o vás mám v držení, případně uplatnit některé jiné právo subjektu údajů, které vám náleží na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) EU, vyplňte tento webový formulář. Naše oddělení ochrany osobních údajů vaši žádost přezkoumá a co nejdříve vám odpoví.

Upozorňujeme, že stále můžeme používat souhrnné údaje a údaje zbavené schopnosti identifikovat osobu, které neidentifikují žádnou osobu. Rovněž můžeme v případě potřeby uchovávat a používat vaše údaje v rámci plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich dohod.

 

KDE ÚDAJE UKLÁDÁME

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být předávány, uloženy a zpracovány v místě mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Zpracovávat je mohou také zaměstnanci působící mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Pokud předáváme údaje ke zpracování do země mimo EHP, zavádíme další záruky na ochranu osobních údajů na základě standardních smluvních doložek a zákonů o ochraně osobních údajů.

 

ZABEZPEČENÍ

Zavázali jsme se přijmout přiměřená opatření k zajištění zabezpečení vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zachovali přesnost údajů a zajistili jejich správné použití, používáme přiměřená technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu veškerých osobních údajů, které máme v našich záznamech, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnami a zničením.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Ochrana soukromí mladých osob, tzn. dětí mladších 16 let, je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu nikdy vědomě bez souhlasu nezveme k účasti ve výzkumných studiích děti mladší 16 let.  Je-li to nezbytné a vhodné, zajistíme si povolení odpovědné dospělé osoby. Pokud nám dítě poskytlo osobní údaje, mohou se rodiče nebo zákonný zástupce dítěte obrátit na adresu infosec@hallandpartners.com, chtějí-li, aby údaje odeslané dítětem byly vymazány z naší databáze. Použijeme veškeré přiměřené úsilí, abychom tyto údaje vymazali z naší databáze.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Upozorňujeme, že žádný přenos dat přes internet není 100% bezpečný. V důsledku toho nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které přenášíte prostřednictvím našich online služeb. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo na přístup nebo zpřístupnění údajů o uživateli uvedených v tomto dokumentu (včetně osobních údajů), pokud to bude vyžadovat soud či správní úřad, a to v rozsahu nezbytném k vyšetřování podezření z podvodu, obtěžování nebo jiného porušení zákona nebo našich podmínek použití webu či zásad.

 

SOUBORY COOKIE A DALŠÍ ČINNOSTI SLEDOVÁNÍ

Další informace o typu souborů cookie a technologiích sledování, které používáme na tomto webu, a informace o tom, proč a jak je přijmout či odmítnout, naleznete v našem oznámení o souborech cookie.

 

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů vám poskytneme na adrese privacy@hallandpartners.com

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Kevin Ayres
E-mailová adresa: DPO@hallandpartners.com

Adresa: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. Londýn SE1 0SW

K rukám: Ochrana osobních údajů – DPO

Tento dokument byl naposledy aktualizován 25. května 2018.