Puutumatusnormid

Normid kehtestas Hall & Partners. Juriidiline aadress: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Suhtume teilt kogutavate isikuandmete puutumatusse väga tõsiselt.

Puutumatusnormide eesmärk on kehtestada põhimõtted, millest juhindume teilt Hall & Partnersi uuringutes osalemisel saadavate isikuandmete kasutamisel. Meie uuringutes osalemisega annate sellele kasutamisele oma nõusoleku ja seega palume teil puutumatusnormidega põhjalikult tutvuda.

Võime puutumatusnorme aeg-ajalt muuta. Palume teil seega neid aeg-ajalt üle vaadata, et oleksite tuttav kõige viimase versiooniga, mis kehtib iga kord, kui te seda veebisaiti külastate.

 

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Võime koguda erinevat liiki teavet, kaasa arvatud teavet, mis tuvastab või võimaldab tuvastada teie isiku (edaspidi „isikuandmed“), nagu allpool on põhjalikumalt selgitatud.

Teie poolt meile esitatav teave:

Võime koguda isikuandmeid, kui osalete Hall & Partnersi korraldatud turu-uuringutes. Selline teave hõlmab kordumatut vastaja identifitseerimisnumbrit, mille me teile ja teie uuringule antud vastustele määrame. Sellega seoses võite otsustada anda meile enda kohta tundlikke isikuandmeid, näiteks isikuandmed, millest nähtuvad või ilmnevad teie tervis ja terviseseisund, seksuaalne sättumus või seksuaalelu, poliitilised arvamused/vaated, rass/etniline päritolu, usulised ja filosoofilised veendumused ning ametiühingute liikmesus. Kui õigusaktid seda ette näevad, siis hangime teilt tundlike isikuandmete töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku. Võime koguda ka sisu, mida te teenust kasutades esitate, üles laadite või edastate, näiteks fotosid ja videoid.

Meie poolt automaatselt kogutav teave:

Võime koguda teatavat teie seadmega seotud teavet, näiteks teie seadme IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri liik, eesmärgiga optimeerida teie kasutuskogemust, koguda autentimisandmeid ja tagada kvaliteeti.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Igasugust Hall & Partnersi uuringute käigus kogutud teavet kasutatakse üksnes klientidega kokku lepitud uuringueesmärkidel. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on selliste andmete õiguslikuks aluseks õigustatud ärihuvid.

Hall & Partnersi uuringute käigus kogutud mis tahes isikuandmeid või tundlikke isikuandmeid kasutatakse üksnes klientidega kokku lepitud uuringueesmärkidel, kuid enne koguma asumist küsime nõusolekut ja küsimustele võib vastamata jätta. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on selliste andmete õiguslikuks aluseks nõusolek.

Automatiseeritud otsustamine / profiilianalüüs

Lähtuvalt teie poolt uuringus esitatud teabest võime teie kohta teha automatiseeritud otsuseid või profiilianalüüse. Enamasti ei tähenda see seda, et teie kohta tehakse õiguslikku tähendust omavaid otsuseid, vaid saadud teavet kasutatakse üksnes turu-uuringutega seonduvalt. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on selliste andmete õiguslikuks aluseks õigustatud ärihuvid.

 

TEIE ÕIGUSED

Teil on seoses meil teie kohta olevate isikuandmetega järgmised õigused.

 • Õigus andmetega tutvuda. Kui meilt küsite, kas töötleme teie isikuandmeid, siis kinnitame seda ja esitame teile koopia nendest isikuandmetest (koos teatavate muude üksikasjadega). Kui vajate täiendavaid koopiaid, võime nende eest nõuda mõistlikku tasu.

 

 • Õigus andmete parandamisele. Kui meil teie kohta olevad isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud, on teil õigus lasta need parandada. Kui oleme teie isikuandmeid teistega jaganud, teavitame võimaluse korral neid andmete parandamisest. Kui meilt seda küsite, siis võimaluse korral ja kui see on seaduslik, teavitame teid ka sellest, kellega oleme teie isikuandmeid jaganud, et saaksite nendega otse ühendust võtta.

 

 • Õigus andmete kustutamisele. Teatud juhtudel võite meil paluda oma isikuandmed kustutada või eemaldada, näiteks kui me enam neid ei vaja või kui oma nõusoleku tagasi võtate (kohaldatavuse korral). Kui oleme teie isikuandmeid teistega jaganud, teavitame võimaluse korral neid andmete kustutamisest. Kui meilt seda küsite, siis võimaluse korral ja kui see on seaduslik, teavitame teid ka sellest, kellega oleme teie isikuandmeid jaganud, et saaksite nendega otse ühendust võtta.

 

 • Õigus andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel võite meil paluda isikuandmete töötlemise n-ö blokeerida või seda vähendada, näiteks kui vaidlustate nende õigsuse või esitate vastuväite nende töötlemisele meie poolt. See ei tähenda siiski, et me teie isikuandmeid ei säilita. Teavitame teid sellest enne piirangute lõpetamist. Kui oleme teie isikuandmeid teistega jaganud, teavitame võimaluse korral neid töötlemise piiramisest. Kui meilt seda küsite, siis võimaluse korral ja kui see on seaduslik, teavitame teid ka sellest, kellega oleme teie isikuandmeid jaganud, et saaksite nendega otse ühendust võtta.

 

 • Õigus andmete ülekandmisele. Alates 25. maist 2018 on teil teatud juhtudel õigus meilt saada teie poolt meile esitatud isikuandmed (struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul) ja kasutada neid mujal või paluda meil need teie valitud kolmandale isikule edastada.

 

 • Õigus esitada vastuväiteid. Võite paluda meil teie isikuandmete töötlemise lõpetada ja me teeme seda, kui
  • lähtume teie isikuandmete töötlemisel meie enda või kellegi teise õigustatud huvidest, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et meil on nende töötlemiseks mõjuv õiguslik alus;
  • töötleme teie isikuandmeid otseturustamise eesmärgil.

 

 • Teie õigused seoses automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüside tegemisega. Teil on õigus mitte olla otsuse subjektiks, kui otsuse tegemise aluseks on automatiseeritud töötlemine, kaasa arvatud profiilianalüüs, kui sellel on õiguslik mõju või kui see muul viisil teid oluliselt mõjutab, välja arvatud juhul, kui profiilianalüüs on vajalik meievahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

 

 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui toetume teie nõusolekule (või selgesõnalisele nõusolekule) kui andmete töötlemise õiguslikule alusele, on teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta.

 

 • Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Kui tunnete muret meie eraelu puutumatusega seotud tavade mõne tahu pärast, kaasa arvatud selle pärast, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme, võite sellest teatada Ühendkuningriigi teabevoliniku ametile (Information Commissioner’s Office, ICO). Vastava teabe leiate ICO veebisaidilt https://ico.org.uk/concerns/ või helistades nende klienditoele 0303 123 1113.

Kui soovite tutvuda andmetega, mis meil teie kohta on, neid läbi vaadata, uuendada, parandada või kustutada või teostada teie kui andmesubjekti muid õigusi vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele, täitke see veebivorm.  Meie puutumatusnormidega tegelevad töötajad vaatavad teie taotluse läbi ja vastavad teile nii kiiresti kui võimalik.

Pange tähele, et võime kasutada koondatud ja tuvastamatuks muudetud isikuandmeid, mis ei võimalda isiku tuvastamist, ning võime ka säilitada ja kasutada teie teavet, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute jõustamiseks.

 

KUS ME ANDMEID HOIAME?

Teilt kogutud andmed võidakse edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP“) asuvatesse riikidesse, kus neid võidakse säilitada ja töödelda. Andmeid võivad töödelda ka meie või meie tarnijate juures töötavad töötajad, kelle töökoht asub väljaspool EMPd. Kui edastame teie andmeid väljaspool EMPd töötlemiseks, siis võtame täiendavaid meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid lähtuvalt lepingu üldtingimustest ja andmekaitset käsitlevatest õigusaktidest.

 

TURVALISUS

Oleme võtnud kohustuse rakendada mõistlikke abinõusid teie teabe turvalisuse tagamiseks. Kasutame meie käsutuses oleva teabe kaitsmiseks kaotsimineku, väärkasutamise ning volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest asjakohaseid tehnilisi, korralduslikke ja halduslikke turvameetmeid, et ennetada volitamata juurdepääsu, tagada andmete täpsus ja teabe asjakohane kasutamine.

 

LASTE ERAELU PUUTUMATUS

Eriti tähtis on kaitsta noorte, st alla 16aastaste laste eraelu puutumatust. Seetõttu ei kutsu me kunagi teadlikult alla 16aastasi lapsi uuringutes ilma nõusolekuta osalema.  Kui nende osalemine on vajalik ja asjakohane, võtame meetmeid vastutavalt täiskasvanult loa saamiseks. Kui laps on meile esitanud isikuandmeid, palume lapse vanemal või eestkostjal võtta meiega ühendust e-posti aadressil infosec@hallandpartners.com, kui ta soovib lapse esitatud teabe kustutamist meie andmebaasist. Teeme mõistlikke jõupingutusi sellise teabe andmebaasist kustutamiseks.

 

ERAELU PUUTUMATUSEGA SEOTUD HOIATUS

Pange tähele, et andmete interneti kaudu edastamine ei ole kunagi 100% turvaline. Seetõttu ei saa me tagada meie sidusteenuste kaudu edastatava teabe turvalisust. Pange tähele, et jätame endale õiguse anda juurdepääsu ja/või avalikustada selles dokumendis käsitletud kasutajaid puudutavat teavet (kaasa arvatud isikuandmeid) kohtutele ja/või haldusasutustele ning teha seda niivõrd, kui see on vajalik pettusekahtluste, ahistamise või muude seaduste või meie veebisaidi kasutamistingimuste või põhimõtete rikkumiste uurimiseks.

 

KÜPSISED JA MUU JÄLITAMIST VÕIMALDAV TEHNOLOOGIA

Meie küpsiseid käsitlevast teatisest leiate rohkem teavet selle kohta, milliseid küpsiseid ja jälitamist võimaldavaid tehnoloogiaid me sellel veebisaidil kasutame, miks me seda teeme ning kuidas nendega nõustuda või neist keelduda.

 

LISAINFO

Kui soovite täiendavat teavet meie puutumatusnormide kohta, võtke meiega ühendust aadressil privacy@hallandpartners.com.

Meie andmekaitseametnik:
Kevin Ayres
e-posti aadress: DPO@hallandpartners.com

Aadress: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Eraelu puutumatus – andmekaitsebüroo

Dokumenti ajakohastati viimati 25. mail 2018.