Ptivātuma politika

Šo politiku nodrošina “Hall & Partners”. Juridiskā adrese: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Mēs ļoti nopietni izturamies pret jebkuru Personas informāciju, kuru ievācam.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir noteikt principus, kuri reglamentē Personas informācijas lietošanu, kuru mēs iegūstam, kad Jūs piedalāties “Hall & Partners” aptaujā. Piedaloties aptaujā, Jūs piekrītat šādai informācijas izmantošanai, tādēļ mēs lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku.

Laiku pa laikam mēs varam veikt izmaiņas mūsu Privātuma politikā. Tādēļ mēs lūdzam Jūs ik pa laikam pārliecināties, ka zināt visjaunāko piemērojamās politikas versiju, kuru katru reizi piemērojam, kad piekļūstat šai tīmekļa vietnei.

 

PERSONAS INFORMĀCIJAS IEVĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

Mēs varam ievākt dažāda veida informāciju, tostarp tādu, kura identificē vai var identificēt Jūs kā fizisku personu (“Personas informācija”), kā sīkāk skaidrots turpmāk tekstā.

Informācija, kuru Jūs mums sniedzat

Mēs varam ievākt Personas datus, kad Jūs piedalāties “Hall & Partners” organizētā tirgus izpētes aptaujā. Šāda informācija ietver unikālu respondenta identifikācijas numuru, ko mēs piešķiram Jums un atbildēm, kuras mums sniedzat, aizpildot aptauju. Šādā veidā Jūs varat izvēlēties sniegt sensitīvus personas datus par sevi, piemēram, personas datus, kas atklāj vai sniedz informāciju par veselības problēmām un medicīnisko stāvokli, seksuālo orientāciju vai seksuālo dzīvi, politiskajiem uzskatiem/viedokļiem, rasi/etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko pārliecību un dalību arodbiedrībā. Ja likums pieprasa, mēs iegūstam Jūsu nepārprotamu piekrišanu Jūsu sensitīvo personas datu apstrādei. Turklāt mēs varam ievākt saturu, kuru sniedzat izmantojot pakalpojumu, augšupielādējot vai nosūtot, piemēram, fotoattēlus un videoierakstus.

Informācija, kuru mēs ievācam automātiski

Mēs varam ievākt noteiktu ar Jūsu ierīci saistītu informāciju, piemēram, Jūsu ierīces IP adresi un informāciju par operātājsistēmu un pārlūka veidu, lai uzlabotu Jūsu darbības iespējas, vai arī datus autentifikācijas un kvalitātes nolūkos.

Kā mēs izmantojam ievākto informāciju?

Jebkuri dati, kurus mēs ievācam “Hall & Partners” aptaujās, tiks izmantoti tikai izpētes nolūkā, kas ir saskaņots ar mūsu klientiem. Saskaņā ar VDAR likumīgais pamats šo datu apstrādei ir “likumīgās uzņēmējdarbības intereses”.

Jebkuras “Hall & Partners” aptaujas laikā ievāktā Personas informācija vai sensitīvi personas dati tiks izmantoti tikai izpētes nolūkā, kas ir saskaņots ar mūsu klientiem, taču pirms datu ievākšanas mēs iegūsim piekrišanu, un attiecīgus jautājumus varat noraidīt. Saskaņā ar VDAR juridiskais pamats šo datu apstrādei ir “piekrišana”.

Automatizēta lēmumu pieņemšana/profilēšana

Pamatojoties uz informāciju, kuru Jūsu varat sniegt mūsu aptaujā, mēs varam veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu par Jums vai Jūsu profilēšanu. Lielākajā daļā gadījumu procesa rezultātā netiks pieņemti juridiski nozīmīgi lēmumi par Jums, un šī informācija tiks izmantota tikai saistībā ar tirgus izpēti. Saskaņā ar VDAR likumīgais pamats šo datu apstrādei ir “likumīgās uzņēmējdarbības intereses”.

 

IZMANTOJIET SAVAS TIESĪBAS

Attiecībā uz Jūsu Personas informāciju, kura ir mūsu rīcībā, Jūs varat izmantot turpmāk norādītās tiesības.

 • Jūsu tiesības piekļūt datiem. Ja vēlēsieties zināt, mēs apstiprināsim, vai apstrādājam Jūsu Personas informāciju, un, ja mēs to darīsim, mēs izsniegsim Jums šādas Personas informācijas kopiju (kopā ar noteiktu citu informāciju). Ja vēlēsieties saņemt papildu kopijas, iespējams, mums būs jāiekasē neliela nodeva.

 

 • Jūsu tiesības pieprasīt labot datus. Ja Personas informācija, kura ir mūsu rīcībā, ir neprecīza vai nepilnīga, Jums ir tiesības pieprasīt to labot. Ja mēs atklāsim Jūsu Personas informāciju citām personām, mēs iespēju robežās informēsim Jūs par informācijas labošanu. Ja lūgsiet un lūguma izpilde būs iespējama un likumīga, mēs arī informēsim Jūs, kam esam atklājuši Jūsu Personas informāciju, lai varat ar attiecīgajām personām sazināties tieši.

 

 • Jūsu tiesības pieprasīt dzēst datus. Atsevišķos gadījumos Jūs varat lūgt mūs dzēst vai noņemt Jūsu Personas informāciju, piemēram, kad tā vairs nav nepieciešama vai kad Jūs atsaucat savu piekrišanu (attiecīgā gadījumā). Ja būsim atklājuši Jūsu informāciju citām personām, mēs informēsim tās par dzēšanu, ja tas būs iespējams. Ja Jūs lūgsiet un lūguma izpilde būs iespējama un likumīga, mēs arī informēsim Jūs, kam esam atklājuši Jūsu Personas informāciju, lai varat ar šīm personām sazināties tieši.

 

 • Jūsu tiesības ierobežot datu apstrādi. Noteiktos gadījumos Jūs varat lūgt mūs “bloķēt” vai apturēt Jūsu Personas informācijas apstrādi, piemēram, kad apstrīdat savas Personas informācijas precizitāti vai iebilstat pret tās apstrādi. Tomēr šāda rīcība nekavēs mūs turpināt glabāt Jūsu Personas informāciju. Mēs Jūs informēsim, pirms atcelsim jebkuru ierobežojumu. Ja būsim atklājuši Jūsu informāciju citām personām, mēs informēsim tās par ierobežojumu, ja mums būs šāda iespēja. Ja Jūs lūgsiet un lūguma izpilde būs iespējama un likumīga, mēs arī informēsim Jūs, kam esam atklājuši Jūsu Personas informāciju, lai varat ar šīm personām sazināties tieši.

 

 • Jūsu tiesības uz datu pārnesamību. Sākot ar 2018. gada 25. maiju noteiktos gadījumos Jums ir tiesības iegūt savu mums iesniegto informāciju (strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā) un atkārtoti izmantot citur vai lūgt mūs to nosūtīt trešai personai pēc Jūsu izvēles.

 

 • Jūsu tiesības iebilst. Jūs varat lūgt pārtraukt Jūsu Personas informācijas apstrādi, un mēs to darīsim, ja mēs:
  • balstāmies uz savām vai kādas citas personas likumīgām interesēm apstrādāt Jūsu Personas informāciju, izņemot gadījumus, kad mēs varam apliecināt apstrādes pārliecinošu juridisku pamatojumu; vai
  • apstrādājam Jūsu Personas informāciju tiešās tirdzniecības nolūkā.

 

 • Jūsu tiesības attiecībā uz automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kas balstās uz automatizētu datu apstrādi, ietverot profilēšanu, ja šāda apstrāde rada Jums tiesiskas vai līdzvērtīgi nozīmīgas sekas, izņemot gadījumus, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai slēgtu starp mums un Jums līgumu vai izpildītu to.

 

 • Jūsu tiesības atsaukt piekrišanu. Ja mēs balstāmies uz Jūsu piekrišanu (vai nepārprotamu piekrišanu) kā mūsu likumīgo pamatu Jūsu Personas informācijas apstrādei, Jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

 

 • Jūsu tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums ir bažas par kādu mūsu privātuma pielietojuma aspektu, tostarp veidu, kā mēs apstrādājam Jūsu Personas informāciju, Jūs varat iesniegt ziņojumu AK Informācijas komisāra birojā (UK Information Commissioner’s Office (ICO)). Informāciju par to, kā tas ir darāms, skatiet ICO tīmekļa vietnē https://ico.org.uk/concerns/ vai jautājiet, zvanot uz biroja palīdzības tālruņa numuru 0303 123 1113.

Ja vēlaties piekļūt Personas informācijai, kuru mēs par Jums glabājam, vai pārskatīt, atjaunināt, labot un dzēst to, vai izmantot citas Jums pieejamās datu subjekta tiesības saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), aizpildiet šo tiešsaistes veidlapu.  Mūsu privātuma aizsardzības darba grupa izskatīs Jūsu pieprasījumu un iespējami ātri atbildēs Jums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs joprojām varam izmantot jebkuru apkopotu un deidentificētu informāciju, kas neidentificē Jūs kā fizisku personu, turklāt mēs varam saglabāt un izmantot Jūsu informāciju tādā apmērā, lai izpildītu visus mūsu juridiskos pienākumus, risinātu strīdus un īstenotu mūsu līgumus.

 

KUR MĒS GLABĀJAM DATUS

Datus, kurus ievācam no Jums, mēs varam nosūtīt uz galamērķi ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) un glabāt un apstrādāt tur. Turklāt tos var apstrādāt darbinieki, kas darbojas ārpus EEZ un kas strādā mūsu vai kāda mūsu piegādātāja labā. Ja mēs pārsūtīsim datus apstrādei uz valsti ārpus EEZ, mēs piemērosim papildu aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, pamatojoties uz līguma standartklauzulām un datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

DROŠĪBA

Mēs esam apņēmušies īstenot saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu informācijas drošību. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, saglabātu datus precīzus un nodrošinātu piemērotu informācijas izmantošanu, mēs esam ieviesuši attiecīgus tehniskus, organizatoriskus un administratīvus drošības pasākumus, lai pasargātu jebkuru mūsu reģistros glabāto informāciju no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un iznīcināšanas.

 

BĒRNU PRIVĀTUMS

Jauniešu, t. i., bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem, privātuma aizsardzība ir īpaši svarīga. Šī iemesla dēļ mēs nekad apzināti bez piekrišanas neaicinām izpētes aptaujās piedalīties bērnus, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu.  Ja tas būs nepieciešams un vajadzīgs, mēs veiksim pasākumus, lai iegūtu par bērnu atbildīgās pieaugušās personas atļauju. Ja bērns ir sniedzis mums Personas informāciju un ja bērna vecāks vai aizbildnis vēlas bērna iesniegto informāciju dzēst no mūsu datubāzes, lūdzam attiecīgā bērna vecāku vai aizbildi sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: infosec@hallandpartners.com. Mēs darīsim visu iespējamo, lai dzēstu šādu informāciju no mūsu datubāzes.

 

PRIVĀTUMA PIESARDZĪBAS BRĪDINĀJUMS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena datu nosūtīšana internetā nav 100 % droša. Tādēļ mēs nevaram garantēt informācijas drošību, kuru Jūs nosūtāt, izmantojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs paturam tiesības piekļūt šeit izklāstītajai lietotāja informācijai (tostarp Personas informācijai) un/vai atklāt to, kā tas ir nepieciešams tiesām un/vai administratīvām iestādēm, turklāt tādā mērā, kā tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izmeklēt krāpšanas aizdomu vai aizskārumu gadījumus vai citus tiesību aktu pārkāpumus, vai ja tas ir nepieciešams saskaņā ar mūsu vietnes lietošanas noteikumiem vai pamatnostādnēm.

 

SĪKFAILI UN CITAS IZSEKOŠANAS DARBĪBAS

Lūdzu, skatiet mūsu Paziņojumu par sīkfailiem, lai uzzinātu vairāk par to, kāda veida sīkfailus un sekošanas tehnoloģijas mēs izmantojam šajā tīmekļa vietnē, kādēļ izmantojam un kā varat akceptēt vai noraidīt tos.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu Privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: privacy@hallandpartners.com

Mūsu datu aizsardzības speciālists:
Kevin Ayres
E-pasta adrese: DPO@hallandpartners.com

Adrese: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Adresāts: Privacy - DPO

Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada 25. maijā.