Privatumo nuostatos

Šias nuostatas sudarė „Hall & Partners“. Registruotasis adresas: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Mes labai rimtai vertiname bet kokią iš jūsų gautą asmeninę informaciją.

Šių privatumo nuostatų tikslas yra nustatyti principus, kuriais vadovaudamiesi naudojame apie jus gautą asmeninę informaciją, pateiktą dalyvaujant „Hall & Partners“ apklausoje. Dalyvaudami mūsų apklausose, jūs sutinkate su šiuo panaudojimu, todėl prašome atidžiai susipažinti su šiomis privatumo nuostatomis.

Retkarčiais galime keisti savo privatumo nuostatas. Todėl prašome jas kartais peržiūrėti ir užtikrinti, kad būtumėte susipažinę su naujausia versija, kuri bus taikoma, kiekvieną kartą apsilankius šioje svetainėje.

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Mes galime rinkti įvairaus pobūdžio informaciją, įskaitant ir tą, pagal kurią jūs esate arba galite būti asmeniškai identifikuojami („Asmeninė informacija“), kaip toliau išsamiau paaiškinta.

Informacija, kurią jūs mums teikiate

Galime rinkti asmens duomenis, kai dalyvaujate „Hall & Partners“ rinkos tyrimų apklausoje. Tokią informaciją sudaro unikalus respondento identifikacijos numeris, kurį jums priskiriame, ir atsakymai, kuriuos pateikiate dalyvaudami apklausoje. Tokiomis aplinkybėmis galite nuspręsti, ar pateikti neskelbtinus savo asmens duomenis, pavyzdžiui, tokius asmens duomenis, kurie įvardija arba atskleidžia sveikatos ir medicininę būklę, seksualinę orientaciją ar seksualinį gyvenimą, politines pažiūras ir nuomonę, rasę ir etninę kilmę, religiją ir filosofinius įsitikinimus, taip pat narystę profesinėse sąjungose. Kai to reikalauja įstatymai, mes siekiame jūsų aiškaus sutikimo, leidžiančio tvarkyti neskelbtinus asmens duomenis. Taip pat galime rinkti turinį, kurį siunčiate ar įkeliate naudodamiesi paslauga, pavyzdžiui, nuotraukas arba vaizdo įrašus.

Informacija, kurią renkame automatiškai

Galime rinkti tam tikrą informaciją, susijusią su jūsų įrenginiu, pvz., jūsų įrenginio IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, siekdami optimizuoti jūsų patirtį, nustatyti tapatybę pagal duomenis ir užtikrinti kokybę.

Kaip naudojame surinktą informaciją?

Bet kokie duomenys, kuriuos surinksime per „Hall & Partners“ apklausas, bus naudojami tik tyrimo tikslais, sutartais su mūsų klientais. Teisinis pagrindas šiems duomenims tvarkyti pagal BDAR yra „teisėti įmonės interesai“.

Bet kokia asmeninė informacija arba neatskleistini asmens duomenys, surinkti per „Hall & Partners“ apklausas, bus naudojami tik tyrimo tikslais, sutartais su mūsų klientais, bet prieš rinkdami mes prašysime sutikimo ir galite nesutikti atsakyti į šiuos klausimus. Teisinis pagrindas šiems duomenims tvarkyti pagal BDAR yra „sutikimas“.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Remdamiesi informacija, kurią galite pateikti mūsų apklausoje, galime automatiškai priimti sprendimus arba taikyti profiliavimą. Daugeliu atvejų tai nenulems jokio teisiškai reikšmingų sprendimų apie jus priėmimo, be to, bus naudojama tik rinkos tyrimų kontekste. Teisinis pagrindas šiems duomenims tvarkyti pagal BDAR yra „teisėti įmonės interesai“.

 

SAVO TEISIŲ NAUDOJIMAS

Turite toliau išvardytas teises, susijusias su asmenine informacija, kurią mes apie jus saugome:

 • Teisė susipažinti. Jei paklausite mūsų, mes patvirtinsime, ar tvarkome jūsų asmeninę informaciją, ir jei taip, pateiksime tos asmeninės informacijos kopiją (kartu su tam tikrais kitais duomenimis). Jei jums reikės papildomų kopijų, galime taikyti protingo dydžio mokestį.

 

 • Teisė ištaisyti. Jei mūsų turima asmeninė informacija apie jus yra netiksli arba neišsami, turite teisę reikalauti ją ištaisyti. Jei jūsų asmenine informacija dalinsimės su kitais, mes juos informuosime apie taisymus, kai tai įmanoma. Jei mūsų paprašysite, kai tai įmanoma ir teisėta, mes taip pat jus informuosime, su kuo pasidalijome jūsų asmenine informacija, kad galėtumėte su jais tiesiogiai susisiekti.

 

 • Teisė ištrinti. Galite paprašyti mūsų ištrinti ar pašalinti jūsų asmeninę informaciją tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai mums jos nebereikia arba jūs atsiimate savo sutikimą (kai tai taikoma). Jei pasidalinome jūsų asmenine informacija su kitais, juos informuosime apie pašalinimą, kai tai įmanoma. Jei mūsų paprašysite, kai tai įmanoma ir teisėta, mes taip pat jus informuosime, su kuo pasidalijome jūsų asmenine informacija, kad galėtumėte su jais tiesiogiai susisiekti.

 

 • Teisė riboti tvarkymą. Galite paprašyti mūsų „blokuoti“ arba stabdyti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai užginčijate tos asmeninės informacijos tikslumą arba nesutinkate dėl jos tvarkymo. Bet jūsų asmeninę informaciją mes ir toliau saugosime. Mes jus informuosime prieš panaikindami bet kokius apribojimus. Jei dalinsimės jūsų asmenine informacija su kitais, juos informuosime apie apribojimus, kai mums įmanoma tai atlikti. Jei mūsų paprašysite, kai tai įmanoma ir teisėta, mes taip pat jus informuosime, su kuo pasidalijome jūsų asmenine informacija, kad galėtumėte su jais tiesiogiai susisiekti.

 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. turite teisę tam tikromis aplinkybėmis gauti asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte, (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir pakartotinai ją naudoti kitur arba paprašyti mūsų persiųsti ją jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

 

 • Teisė nesutikti. Galite mūsų paprašyti nebetvarkyti jūsų asmeninės informacijos, ir mes tai padarysime, jei:
  • tvarkome jūsų asmeninę informaciją, remdamiesi savo arba kažkieno kito teisėtais interesais, išskyrus atvejus, kai esama svaraus teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; arba
  • tvarkome jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

 • Teisės, susijusios su automatiniu sprendimų priėmimu ir profiliavimu. Turite teisę nepriklausyti nuo sprendimo, kai jis pagrįstas automatiniu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jei dėl to susiduriama su teisiniu poveikiu arba panašios reikšmės įtaka, nebent toks profiliavimas būtinas sudarant sutartį tarp mūsų ir jūsų arba ją vykdant.

 

 • Teisė atšaukti sutikimą. Jei mes remiamės jūsų sutikimu (arba aiškiu sutikimu) kaip teisiniu pagrindu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, turite teisę bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti.

 

 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei neramina bet kuris mūsų privatumo praktikos aspektas, įskaitant tai, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją, galite apie tai pranešti JK informacijos komisaro biurui (angl. Information Commissioner’s Office). Informacijos, kaip tai atlikti, galite rasti ICO svetainėje https://ico.org.uk/concerns/ arba paskambinę pagalbos linijos numeriu 0303 123 1113.

Jei norėtumėte susipažinti, peržiūrėti, atnaujinti, taisyti ir ištrinti bet kokią asmeninę informaciją, kurią apie jus turime, arba naudotis bet kokia kita su duomenimis susijusia teise, numatyta pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), užpildykite šią žiniatinklio anketą.  Mūsų už privatumą atsakinga komanda patikrins jūsų prašymą ir kiek įmanoma greičiau jums atsakys.

Atkreipiame dėmesį, kad vis tiek galėsime naudoti bet kurią apibendrintą ir anoniminę asmeninę informaciją, pagal kurią negalima identifikuoti jokio asmens, taip pat galime laikyti ir naudoti jūsų informaciją, kai tai būtina vykdant teisines prievoles, sprendžiant ginčus ir įgyvendinant sutartis.

 

KUR SAUGOME DUOMENIS

Iš jūsų surinkti duomenys gali būti persiųsti, saugomi ir tvarkomi paskirties vietoje, esančioje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Juos taip pat gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys mums arba vienam iš mūsų tiekėjų ne EEE. Jei duomenis persiųsime tvarkyti į šalį už EEE ribų, imsimės papildomų saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, laikydamiesi standartinių sutarties sąlygų ir duomenų apsaugos įstatymų.

 

SAUGUMAS

Esame pasiryžę imtis reikiamų veiksmų, kad užtikrintume jūsų informacijos saugumą. Siekdami išvengti neteisėtos prieigos, išsaugoti duomenų tikslumą ir užtikrinti tinkamą informacijos naudojimą, naudojame atitinkamas technines, organizacines ir administracines saugumo priemones, kad apsaugotume bet kokią savo įrašuose turimą informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo.

 

VAIKŲ PRIVATUMAS

Itin svarbu saugoti jaunų žmonių, t. y. vaikų iki 16 metų, privatumą. Dėl šios priežasties mes sąmoningai niekada nekviečiame jaunesnių nei 16 metų vaikų dalyvauti tyrimuose, jei nėra sutikimo.  Jei būtina ir tinkama, imsimės priemonių, kad gautume atsakingo suaugusiojo sutikimą. Jei vaikas mums pateikė asmeninės informacijos, paprašysime, kad vienas iš vaiko tėvų arba globėjas susisiektų su mumis adresu infosec@hallandpartners.com, jei jie pageidautų, kad vaiko pateikta informacija būtų pašalinta iš mūsų duomenų bazės. Kiek įmanydami stengsimės pašalinti šią informaciją iš savo duomenų bazės.

 

PREVENCINIS ĮSPĖJIMAS DĖL PRIVATUMO

Atkreipkite dėmesį, kad joks duomenų persiuntimas internetu nėra 100 % saugus. Dėl to negalime užtikrinti informacijos, kurią persiunčiate naudodami mūsų internetines paslaugas, saugumo. Atkreipkite dėmesį, kad mes pasiliekame teisę susipažinti ir (arba) atskleisti čia aptartą naudotojo informaciją (įskaitant asmeninę informaciją), jei to reikalauja teismai ir (arba) administracinės įstaigos ir tiek, kiek reikalinga, kad galėtume ištirti įtariamą sukčiavimą, priekabiavimą ar kitus įstatymų arba mūsų svetainės naudojimo sąlygų ar nuostatų pažeidimus.

 

SLAPUKAI IR KITA SEKIMO VEIKLA

Perskaitykite mūsų pranešimą apie slapukus, jei reikia daugiau informacijos apie slapukų ir sekimo technologijų, kurias naudojame šiame žiniatinklyje, tipus ir kodėl arba kaip su tuo sutikti, arba nesutikti.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei reikia papildomos informacijos apie mūsų privatumo nuostatas, kreipkitės privacy@hallandpartners.com

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:
Kevin Ayres
El. p. adresas: DPO@hallandpartners.com

Adresas: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Skirta: Privatumas – DAP

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2018 m. gegužės 25 d.