Privacybeleid

Dit beleid wordt aan u voorgelegd door Hall & Partners. Vestigingsadres: 85 Strand, Londen. WC2R 0DW. Wij nemen de bescherming van alle persoonsgegevens die we van u verzamelen zeer serieus.

Het doel van dit privacybeleid is om de beginselen uiteen te zetten die van toepassing zijn op ons gebruik van de persoonsgegevens die we over u kunnen verkrijgen indien u deelneemt aan een enquête van Hall & Partners. Door deel te nemen aan onze enquêtes gaat u akkoord met dit gebruik en we vragen u daarom dit privacybeleid aandachtig te lezen.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We vragen u daarom het regelmatig te controleren opdat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is op het moment dat u deze website bezoekt.

 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen verschillende soorten informatie verzamelen, waaronder informatie die u als persoon identificeert of mogelijk identificeert (“Persoonsgegevens”), zoals hieronder uitvoeriger wordt uitgelegd.

Gegevens die u aan ons verstrekt:

We kunnen Persoonsgegevens verzamelen wanneer u deelneemt aan een marktonderzoek van Hall & Partners. Dergelijke gegevens omvatten een uniek respondent-identificatienummer dat we aan u toewijzen en de antwoorden die u verstrekt bij het invullen van de enquête. In deze context kunt u ervoor kiezen om gevoelige Persoongsgegevens over uzelf te verstrekken, zoalsPersoonsgegevens die informatie over uw gezondheid en medische aandoeningen, seksuele geaardheid of seksleven, politieke opvattingen/visies, ras en etnische afkomst, religieuze en filosofische overtuiging en vakbondslidmaatschap openbaren of onthullen. Indien wettelijk vereist, verkrijgen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gevoelige Persoonsgegevens. We kunnen ook inhoud verzamelen die u indient, uploadt of verzendt wanneer u de Service gebruikt, zoals foto's en video's.

Gegevens die we automatisch verzamelen:

We kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw apparaat verzamelen, zoals het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem en het browsertype om uw ervaring te optimaliseren, alsmede gegevens voor authenticatie- en kwaliteitsdoeleinden.

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

Alle gegevens die we verzamelen via de enquêtes van Hall & Partners worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoeksdoel dat met onze klanten is afgesproken. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens een ‘legitiem zakelijk belang’.

Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens die worden verzameld via de enquêtes van Hall & Partners worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoeksdoel dat met onze klanten is overeengekomen; we zullen echter toestemming vragen voordat we deze gegevens verzamelen en dit verzoek om toestemming kan worden geweigerd. Onder de AVG is uw ‘toestemming’ de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Op basis van de gegevens die u in onze enquête kunt geven, kunnen we geautomatiseerde besluitvorming of profilering over u uitvoeren. In de meeste gevallen leidt dit niet tot juridisch bindende beslissingen die over u worden genomen en de gegevens worden alleen in een context van marktonderzoek gebruikt. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens een ‘legitiem zakelijk belang’.

 

UITOEFENEN VAN UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u in bezit hebben:

 • Uw recht op inzage. Op uw verzoek zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, u een kopie van dergelijke persoonsgegevens verstrekken (samen met bepaalde andere details). Als u extra exemplaren nodig heeft, zullen we mogelijk een redelijke vergoeding in rekening brengen.

 

 • Uw recht op rectificatie. Als de persoonsgegevens die we over u in bezit hebben onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op rectificatie daarvan. Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen, indien mogelijk, op de hoogte stellen van de rectificatie. Op uw verzoek en indien dit mogelijk en rechtmatig is, zullen wij u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 

 • Uw recht op wissing. In bepaalde situaties kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben of u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen, indien mogelijk, op de hoogte stellen van het wissen. Op uw verzoek en indien dit voor ons mogelijk en rechtmatig is, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 

 • Uw recht op beperking van de verwerking. In bepaalde situaties kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te blokkeren of te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van deze gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. Het zal ons echter niet beletten uw persoonsgegevens op te slaan. We zullen u op de hoogste stellen voordat we enige beperkingen opheffen. Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen we hen, indien mogelijk, op de hoogte stellen van de beperking. Op uw verzoek en indien dit voor ons mogelijk en rechtmatig is, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

 

 • Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens. Met ingang van 25 mei 2018 hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat) te verkrijgen en ze elders te hergebruiken of ons te vragen deze door te geven aan een derde partij van uw keuze.

 

 • Uw recht om bezwaar te maken. U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en we zullen dit doen, als we:
  • ons baseren op onze eigen legitieme belangen of op die van iemand anders om uw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we overtuigende rechtsgronden voor de verwerking kunnen aantonen; of
  • uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing.

 

 • Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing wanneer deze gebaseerd is op automatische verwerking, inclusief profilering, als deze een rechtsgevolg veroorzaakt of op vergelijkbare wijze van invloed is op u, tenzij dergelijke profilering noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons.

 

 • Uw recht om toestemming in te trekken. Als we ons baseren op uw toestemming (of uitdrukkelijke toestemming) als onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 • Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u zich zorgen maakt over enig aspect van onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij de Information Commissioner's Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over hoe dit te doen, vindt u op de website van ICO, https://ico.org.uk/concerns/ of door de helpdesk te bellen op 0303 123 1113.

Als u inzage wilt hebben in Persoonsgegevens die we over u in het bezit hebben, deze wilt herzien, bijwerken, rectificeren en verwijderen, of andere rechten wilt uitoefenen waarover u beschikt op grond van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vult u dit Webformulier in. Ons privacyteam zal uw verzoek onderzoeken en zo snel mogelijk reageren.

Houd er rekening mee dat we nog steeds geaggregeerde en niet-geïdentificeerde Persoonsgegevens kunnen gebruiken die geen personen identificeren en deze gegevens tevens kunnen bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

 

WAAR WE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt aan/op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkzaam is. Als we gegevens voor verwerking doorgeven aan een land buiten de EER, zullen we aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen op basis van modelcontractbepalingen en wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

BEVEILIGING

We verplichten ons tot het treffen van redelijke maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te waarborgen, gebruiken we passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om alle gegevens die we in onze bestanden hebben te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 

PRIVACY VAN KINDEREN

De bescherming van de privacy van jongeren, dat wil zeggen kinderen jonger dan 16 jaar, is bijzonder belangrijk. Om die reden nodigen we nooit willens en wetens kinderen onder de 16 jaar uit om zonder toestemming deel te nemen aan onderzoeksprojecten. Als het nodig en gepast is, nemen we maatregelen om toestemming te krijgen van de verantwoordelijke volwassene. Als een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, vragen we aan een ouder of voogd van het kind om contact met ons op te nemen via infosec@hallandpartners.com indien ze willen dat de gegevens die door het kind werden verstrekt uit onze database worden verwijderd. We zullen alle redelijke inspanningen betrachten om dergelijke gegevens uit onze database te verwijderen.

 

VOORZORGSWAARSCHUWING INZAKE PRIVACY

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet niet 100% veilig is. Hierdoor kunnen we de veiligheid van de gegevens die u verzendt via onze online-services niet garanderen. Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden de hierin besproken gebruikersgegevens (inclusief persoonsgegevens) te raadplegen en/of openbaar te maken zoals vereist door rechtbanken en/of administratieve instanties en in de mate die vereist is om ons in staat te stellen verdenkingen van fraude, intimidatie of andere schendingen van de wet of van onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of beleid.

 

COOKIES EN ANDERE TRACERINGSACTIVITEITEN

Raadpleeg ons Kennisgeving over cookies voor meer informatie over het type cookies en tracking-technologieën die we gebruiken op deze website en waarom, en hoe u deze kunt accepteren en weigeren.

 

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie over ons privacybeleid contact op met: privacy@hallandpartners.com

Onze Functionaris gegevensbescherming
Kevin Ayres
E-mailadres: DPO@hallandpartners.com

Adres: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. Londen SE1 0SW

T.a.v.: Privacy - DPO

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.