Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest realizowana przez firmę Hall & Partners. Adres siedzby: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Bardzo poważnie traktujemy prywatność danych osobowych, które zbieramy od Użytkowników.

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie zasad regulujących wykorzystanie przez nas danych osobowych, które możemy uzyskać o Użytkowniku, gdy ten bierze udział w ankietach Hall & Partners. Poprzez udział w naszych ankietach Użytkownik wyraża zgodę na to wykorzystanie, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianie co jakiś czas. W związku z tym Użytkownik powinien ją okresowo sprawdzać, aby mieć pewność, że zna najnowszą wersję, która obowiązuje przy każdej jego wizycie w naszym serwisie internetowym.

 

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy gromadzić różnego rodzaju informacje, w tym informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować Użytkownika jako osobę fizyczną („Dane osobowe”), jak wyjaśniono szczegółowo poniżej.

Informacje uzyskiwane od Użytkownika:

Możemy zbierać Dane osobowe Użytkownika, gdy ten bierze udział w badaniu rynku przeprowadzanym przez Hall & Partners. Informacje te obejmują nadany przez nas unikalny numer identyfikacyjny respondenta, a także odpowiedzi udzielone podczas wypełniania ankiety. W tym kontekście Użytkownik może zdecydować się na udostępnienie szczególnie chronionych Danych osobowych, takich jak Dane osobowe, które ujawniają stan zdrowia, choroby, orientację lub życie seksualne, poglądy polityczne, pochodzenie rasowe/etniczne, przekonania religijne i filozoficzne, a także przynależność do związków zawodowych. Tam, gdzie wymaga tego prawo, uzyskujemy wyraźną zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego szczególnie chronionych Danych osobowych. Możemy również zbierać treści przesyłane, ładowane lub transmitowane przez Użytkownika w czasie korzystania z Usługi, na przykład zdjęcia i filmy wideo.

Informacje zbierane automatycznie:

Możemy zbierać pewne informacje związane z urządzeniem Użytkownika, takie jak adres IP urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki – w celu optymalizacji wrażeń użytkownika – a także dane w celach związanych z uwierzytelnianiem i jakością.

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

Wszystkie dane zbierane podczas badań Hall & Partners będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych uzgodnionych z naszymi klientami. Zgodnie z RODO podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi „uzasadniony interes gospodarczy”.

Wszystkie Dane osobowe lub Szczególnie chronione dane osobowe zebrane podczas badań przeprowadzonych przez Hall & Partners będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych uzgodnionych z naszymi klientami. Tym niemniej przed ich zebraniem będziemy uzyskiwać na to zgodę, której Użytkownik może odmówić. Zgodnie z RODO podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi „zgoda”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Na podstawie informacji, które Użytkownik może podać w naszej ankiecie, możemy przeprowadzić zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub dokonać profilowania jego danych. W większości przypadków nie będzie to prowadzić do żadnych istotnych prawnie decyzji w sprawie Użytkownika i będzie wykorzystywane wyłącznie w kontekście badań rynkowych. Zgodnie z RODO podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi „uzasadniony interes gospodarczy”.

 

WYKONYWANIE PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na jego temat.

 • Prawo do dostępu Na prośbę Użytkownika potwierdzimy, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeśli tak, przekażemy mu kopię tych danych (wraz z innymi szczegółami). Jeżeli Użytkownik potrzebuje dodatkowych kopii, możemy być zmuszeni do pobrania opłaty w uzasadnionej wysokości.

 

 • Prawo do sprostowania danych Jeżeli posiadane przez nas dane osobowe Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne, Użytkownik ma prawo do ich sprostowania. W sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika udostępniliśmy innym podmiotom, poinformujemy je o sprostowaniu, o ile będzie to możliwe. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy go również, komu przekazaliśmy jego dane osobowe, aby umożliwić mu bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

 

 • Prawo do wymazania danych. Użytkownik może poprosić nas o skasowanie bądź usunięcie swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku, gdy nie są one już nam potrzebne lub gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę (tam, gdzie ma to zastosowanie). W sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika udostępniliśmy innym podmiotom, poinformujemy je o wymazaniu, o ile jest to możliwe. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy go również, komu przekazaliśmy jego dane osobowe, aby umożliwić mu bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może poprosić nas o „zablokowanie” lub uniemożliwienie przetwarzania jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku gdy Użytkownik kwestionuje poprawność tych danych lub gdy sprzeciwia się ich przetwarzaniu. Działanie to nie sprawi jednak, że zaprzestaniemy przechowywania jego danych osobowych. Przed zniesieniem jakiekolwiek ograniczenia poinformujemy o tym fakcie Użytkownika. W sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika udostępniliśmy innym podmiotom, poinformujemy je o ograniczeniu, o ile będziemy mogli to zrobić. Na prośbę Użytkownika, o ile będzie to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy go również, komu przekazaliśmy jego dane osobowe, aby umożliwić mu bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

 

 • Prawo do przenoszenia danych. Ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r. Użytkownik ma prawo – w pewnych okolicznościach – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał, ponownie je wykorzystać w innym miejscu lub wystąpić do nas o przekazanie tych danych wybranej przez niego osobie trzeciej.

 

 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może wystąpić do nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, co wykonamy w następujących przypadkach:
  • gdy będziemy polegać na naszych własnych lub cudzych uzasadnionych interesach w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których będziemy mogli wykazać istotne podstawy prawne do przetwarzania danych; lub
  • gdy będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego.

 

 • Prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na niego, chyba że takie profilowanie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a nami.

 

 • Prawo do wycofania zgody Jeśli polegamy na zgodzie (lub wyraźnej zgodzie) Użytkownika jako naszej podstawie prawnej do przetwarzania jego danych osobowych, Użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

 

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek aspektu naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w tym sposobu, w jaki posłużyliśmy się danymi osobowymi, można to zgłosić do brytyjskiego Biura Rzecznika ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, ICO). Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w serwisie internetowym ICO pod adresem https://ico.org.uk/concerns/ lub pod numerem telefonu 0303 123 1113.

W celu dostępu, wglądu, aktualizacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych, które posiadamy o Użytkowniku lub w celu skorzystania z innych praw przysługujących mu na mocy Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), należy wypełnić niniejszy formularz internetowy.  Nasz zespół ds. ochrony prywatności przeanalizuje zapytanie Użytkownika i odpowie na nie możliwie jak najszybciej.

Należy pamiętać, że nadal możemy wykorzystywać zagregowane i pozbawione informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Dane osobowe, które nikogo nie identyfikują, a także możemy przechowywać i wykorzystywać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE

Dane, które zbieramy od Użytkownika, mogą być przekazywane w miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), gdzie mogą być przechowywane i przetwarzane. Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. W przypadku przekazania przez nas danych do przetwarzania do kraju spoza EOG, wprowadzimy dodatkowe zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych Użytkownika na podstawie standardowych klauzul umownych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji Użytkownika. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, utrzymać prawidłowość danych i zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, stosujemy odpowiednie techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu zabezpieczenie wszystkich informacji, które mamy w naszych rejestrach, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, jak również przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

 

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności osób bardzo młodych, tj. dzieci poniżej 16 roku życia. Z tego powodu nigdy świadomie nie zapraszamy dzieci poniżej 16 roku życia do udziału w badaniach naukowych, nie uzyskawszy na to zgody.  Tam, gdzie to konieczne i właściwe, podejmiemy działania w celu uzyskania zgody odpowiedzialnej osoby dorosłej. Jeśli dziecko przekazało nam dane osobowe, a rodzic lub opiekun prawny dziecka chce, aby informacje te zostały usunięte z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem infosec@hallandpartners.com. Dołożymy należytej staranności, aby usunąć takie informacje z naszej bazy danych.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Należy pamiętać, że przekazywanie danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszych usług online. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do dostępu i/lub ujawnienia omówionych w niniejszym dokumencie informacji o Użytkowniku (w tym danych osobowych), zgodnie z wymogami sądów i/lub organów administracyjnych oraz w zakresie umożliwiającym nam zbadanie podejrzenia o oszustwo, nękanie lub inne naruszenie prawa, naszej polityki bądź Warunków korzystania z witryny.

 

CIASTECZKA I INNE METODY ŚLEDZENIA

Więcej informacji na temat rodzaju plików cookie, technologii śledzenia, które wykorzystujemy w tym serwisie internetowym, dlaczego je wykorzystujemy, a także o tym, jak je przyjąć i odrzucić, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na temat naszej polityki prywatności można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@hallandpartners.com

Nasz Inspektor ochrony danych:
Kevin Ayres
Adres e-mail: DPO@hallandpartners.com

Adres: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Adresat: Prywatność - Inspektor ochrony danych

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.