Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady poskytuje spoločnosť Hall & Partners. Sídlo: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Ochranu osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, berieme veľmi vážne.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je stanoviť princípy pre riadenie používania vašich osobných údajov, ktoré môžeme získať, keď sa zúčastňujete prieskumu spoločnosti Hall & Partners. Tým, že sa zúčastňujete našich prieskumov, súhlasíte s týmto používaním, preto vás žiadame, aby ste si starostlivo prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov.

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Preto vás žiadame, aby ste si príležitostne overili, že ste sa oboznámili s najnovšou verziou, ktorá sa uplatňuje pri každom vašom prístupe k tejto webovej stránke.

 

ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako je podrobnejšie vysvetlené nižšie, zhromažďovať môžeme rôzne typy údajov vrátane údajov, ktoré vás identifikujú alebo vás môžu identifikovať ako jednotlivca („Osobné informácie“).

Údaje, ktoré nám poskytujete:

Keď sa zúčastňujete prieskumu trhu od spoločnosti Hall & Partners, môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje. Takéto údaje obsahujú pridelené jedinečné identifikačné číslo respondenta a odpovede, ktoré ste poskytli v rámci prieskumu. V tejto súvislosti sa môžete rozhodnúť, že poskytnete svoje citlivé osobné údaje, ako sú údaje, ktoré odhaľujú váš zdravotný stav, sexuálnu orientáciu alebo sexuálny život, politické názory/postoje, rasový/etnický pôvod, náboženské a filozofické presvedčenie a členstvo v odboroch. V prípade, že to vyžaduje zákon, vás požiadame o výslovný súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov. Môžeme tiež zhromažďovať obsah, ktorý odosielate, nahrávate alebo prenášate počas používania služby, napríklad fotografie a videá.

Údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky:

Na optimalizáciu vášho používania, údajov na účely autentifikácie a zvyšovania kvality môžeme zhromažďovať určité údaje týkajúce sa vášho zariadenia, ako napríklad IP adresu vášho zariadenia, operačný systém a typ prehliadača.

Ako používame zhromaždené údaje?

Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme počas prieskumov spoločnosti Hall & Partners, sa použijú výlučne na účely výskumu dohodnutého s našimi klientmi. V rámci GDPR je právnym základom pre spracovanie týchto údajov „legitímny obchodný záujem“.

Akékoľvek osobné údaje alebo citlivé osobné údaje zhromaždené počas prieskumov spoločnosti Hall & Partners sa použijú výhradne na účely výskumu dohodnutého s našimi klientmi, avšak pred ich zhromaždením si však vyžiadame súhlas a tieto otázky môžete odmietnuť. V rámci GDPR je právnym základom pre spracovanie týchto údajov „súhlas“

Automatizované rozhodovanie/profilovanie

Na základe údajov, ktoré môžete uviesť v rámci nášho prieskumu, môžeme vykonať automatizované rozhodovanie alebo profilovanie súvisiace s vašou osobou. Vo väčšine prípadov z toho nebudú vyplývať žiadne zákonne významné rozhodnutia súvisiace s vašou osobou a použijú sa iba v kontexte prieskumu trhu. V rámci GDPR je právnym základom pre spracovanie týchto údajov „legitímny obchodný záujem“.

 

UPLATNITE SVOJE PRÁVA

Vo vzťahu k vašim zhromaždeným osobným údajom máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup. Ak nás o to požiadate, potvrdíme, či spracovávame vaše osobné údaje, a ak áno, poskytneme vám kópiu týchto osobných údajov (spolu s určitými ďalšími podrobnosťami). Ak požadujete ďalšie kópie, môžeme účtovať primeraný poplatok.

 

 • Právo na opravu. Ak sú zhromaždené osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu. Ak sme vaše osobné údaje zdieľali s ďalšími stranami, o oprave ich budeme informovať, pokiaľ to bude možné. Ak nás o to požiadate, v rámci možností a súladu so zákonom vám povieme, s kým sme zdieľali vaše osobné údaje, aby ste mohli príslušné subjekty kontaktovať priamo.

 

 • Právo na vymazanie. Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, napríklad keď ich už nepotrebujeme, alebo ak zrušíte svoj súhlas (ak je to možné). Ak sme vaše osobné údaje zdieľali s ďalšími stranami, o vymazaní ich budeme informovať, pokiaľ to bude možné. Ak nás o to požiadate, v rámci možností a súladu so zákonom vám povieme, s kým sme zdieľali vaše osobné údaje, aby ste mohli príslušné subjekty kontaktovať priamo.

 

 • Právo na obmedzenie spracovania. Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme „zablokovali“ alebo potlačili spracovanie vašich osobných údajov, napríklad keď spochybňujete správnosť týchto osobných údajov alebo máte námietku voči tomu, že ich spracovávame. Vaše osobné údaje budeme však aj naďalej uchovávať. Pred zrušením akéhokoľvek obmedzenia vás budeme informovať. Ak sme vaše osobné údaje zdieľali s ďalšími stranami, o obmedzení ich budeme informovať, pokiaľ to bude možné. Ak nás o to požiadate, v rámci možností a súladu so zákonom vám povieme, s kým sme zdieľali vaše osobné údaje, aby ste mohli príslušné subjekty kontaktovať priamo.

 

 • Právo na prenos dát. S účinnosťou od 25. mája 2018 máte za určitých okolností právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a opätovne ich použiť iným spôsobom, alebo nás požiadať, aby sme ich odoslali tretej strane podľa vášho výberu.

 

 • Právo na námietku. Môžete nás požiadať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje a my tak urobíme, ak sa:
  • spoliehame na svoj legitímny záujem o spracovanie vašich osobných údajov alebo záujem tretej strany okrem prípadov, keď dokážeme preukázať presvedčivé právne dôvody na spracovanie; alebo
  • spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

 

 • Právo súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním. Máte právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré sa zakladá na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak má právny účinok alebo vás významne ovplyvňuje, pokiaľ takéto profilovanie nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami.

 

 • Právo na zrušenie súhlasu. Ak sa v rámci právneho základu na spracovanie vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas (alebo výslovný súhlas), máte právo tento súhlas kedykoľvek zrušiť.

 

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak máte obavy v súvislosti s akýmkoľvek aspektom našich zásad ochrany osobných údajov vrátane spôsobu, akým sme spracovali vaše osobné údaje, môžete to oznámiť Kancelárii komisára pre informácie Spojeného kráľovstva (ICO). Podrobné informácie o postupe nájdete na webovej stránke ICO na adrese https://ico.org.uk/concerns/ alebo telefonicky na čísle 0303 123 1113.

Ak chcete získať prístup, skontrolovať, aktualizovať, opraviť a odstrániť akékoľvek zhromaždené osobné údaje alebo uplatniť akékoľvek iné právo súvisiace s údajmi, ktoré máte k dispozícii podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), vyplňte tento webový formulár.  Náš tím pre ochranu osobných údajov prevezme vašu žiadosť a čo najskôr vám odpovie.

Upozorňujeme, že aj naďalej môžeme používať akékoľvek agregované a nedefinované osobné údaje, ktoré neidentifikujú žiadneho jednotlivca, a tiež uchovávať a používať vaše údaje, ak je to potrebné na dodržiavanie našich zákonných povinností, riešenie sporov a uplatňovanie našich dohôd.

 

KDE UCHOVÁVAME ÚDAJE

Zhromaždené údaje sa môžu odoslať, uložiť a spracovať na mieste, ktoré sa nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Tiež ich môže spracovávať personál pôsobiaci mimo EHP, ktorý pracuje pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Ak údaje odosielame na spracovanie do krajiny mimo EHP, prijmeme ďalšie ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov na základe štandardných zmluvných doložiek a zákonov o ochrane údajov.

 

BEZPEČNOSŤ

Máme záväzok podniknúť primerané kroky na zaistenie bezpečnosti vašich údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zachovali presnosť údajov a zabezpečili správne používanie údajov, používame vhodné technické, organizačné a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu všetkých údajov, ktoré uchovávame v našich záznamoch, pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Ochrana osobných údajov mladých ľudí, t. j. detí mladších ako 16 rokov, je obzvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu bez súhlasu nikdy nevyzývame vedome deti mladšie ako 16 rokov, aby sa zúčastnili výskumných štúdií.  Ak je to potrebné a vhodné, prijmeme opatrenia na získanie povolenia od zodpovedného dospelého. Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje a rodič alebo opatrovník požaduje, aby boli tieto údaje odstránené z našej databázy, žiadame ich, aby nás kontaktoval na infosec@hallandpartners.com. Vynaložíme maximálne úsilie na vymazanie takýchto údajov z našej databázy.

 

UPOZORNENIE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Upozorňujeme, že žiadne odosielanie údajov cez internet nie je 100 % bezpečné. V dôsledku toho nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré odosielate prostredníctvom našich online služieb. Upozorňujeme, že si vyhradzujeme právo na prístup a/alebo zverejnenie tu uvedených informácií o používateľoch (vrátane osobných údajov), ak to požadujú súdy a/alebo správne agentúry a v rozsahu, ktorý nám umožňuje vyšetriť podozrenie z podvodu, obťažovania alebo iných porušení právnych predpisov alebo našich podmienok používania stránok alebo zásad.

 

SÚBORY COOKIE A INÉ ČINNOSTI SLEDOVANIA

Viac informácií o type súborov cookie a technológiách sledovania, ktoré používame na tejto webovej stránke, ako aj o tom, ako ich prijať a odmietnuť, nájdete v našom oznámení o súboroch cookie.

 

VIAC INFORMÁCIÍ

Ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov získate na adrese privacy@hallandpartners.com

Náš úradník pre ochranu údajov:
Kevin Ayres
E-mailová adresa: DPO@hallandpartners.com

Adresa: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Pozor: Ochrana osobných údajov – DPO

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 25. mája 2018.