Integritetspolicy

Denna policy tillhandahålls av Hall & Partners. Registrerad adress: 85 Strand, London. WC2R 0DW, Storbritannien. Vi tar integriteten för all personlig information vi inhämtar från dig på mycket stort allvar.

Syftet med denna integritetspolicy är att fastställa de principer som styr vår användning av den personliga information vi inhämtar om dig när du deltar i någon undersökning från Hall & Partners. Genom att delta i våra undersökningar samtycker du till detta, så vi ber dig att läsa igenom denna integritetspolicy noggrant.

Vi kan komma att ändra vår integritetspolicy emellanåt. Vi ber dig därför att kontrollera den då och då för att säkerställa att du känner till den senaste versionen som gäller varje gång du besöker denna webbplats.

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in olika typer av information, inklusive information som identifierar eller kan komma att identifiera dig som individ (“personlig information”) enligt vad som förklaras mer i detalj nedan.

Information som du tillhandahåller till oss:

Vi kan samla in personuppgifter när du deltar i en marknadsundersökning från Hall & Partners. Sådan information inkluderar ett unikt ID-nummer för varje person som besvarar undersökningen, som vi tilldelar till dig och de svar du tillhandahåller när du genomför den. I detta sammanhang kan du välja att tillhandahålla känsliga personuppgifter om dig själv, så som information som avslöjar hälso- och medicinska tillstånd, sexuell läggning, sexuell aktivitet, politiska åsikter, ras eller etniskt ursprung, religiös och filosofisk tro samt fackföreningsmedlemskap. När det krävs enligt tillämplig lagstiftning kommer vi att erhålla ditt uttalade medgivande för att behandla känsliga personuppgifter om dig. Vi kan också samla in innehåll som du skickar in, laddar upp eller överför när du använder tjänsten, så som foton eller videos.

Information vi automatiskt samlar in:

Vi kan samla in viss information relaterad till din enhet, så som din enhets IP-adress, operativsystem och webbläsartyp i syfte att optimera din upplevelse, data för autentiserings- och kvalitetssyften.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Alla uppgifter som vi samlar in under Hall & Partners-undersökningar kommer endast att användas för de forskningssyften som vi kommit överens med våra kunder om. Enligt GDPR-förordningen är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter “legitimt affärsintresse”.

All personlig information och känsliga personuppgifter som inhämtas i samband med Hall & Partners undersökningar kommer endast att användas för det forskningssyfte som vi kommit överens om med våra kunder, men vi kommer att skaffa medgivande innan vi inhämtar dem och du kan neka dessa frågor. Enligt GDPR-förordningen är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter “medgivande”.

Automatiserat beslutsfattande/profilering

Baserat på den information du lämnar i vår undersökning kan vi företa automatiserat beslutsfattande eller profilering om dig. I de flesta fall kommer detta inte att resultera i att några juridiskt relevanta beslut tas om dig och dessa kommer endast att användas i marknadsundersökningssammanhang. Enligt GDPR-förordningen är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter “legitimt affärsintresse”.

 

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter i samband med de personuppgifter vi innehar om dig:

 • Din rätt till åtkomst. Om du ber oss kan vi bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och, om så är fallet, kan vi ge dig en kopia av dessa personuppgifter (tillsammans med vissa andra detaljer). Om du behöver ytterligare kopior kan vi eventuellt avkräva dig en rimlig avgift.

 

 • Din rätt till korrigering. Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem korrigerade. Om vi har delat din personliga information med andra kommer vi att meddela dem om korrigeringen om så är möjligt. Om du ber oss, och om det är möjligt och lagligt att göra det, kommer vi också att berätta vilka vi delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

 

 • Din rätt till radering. Du kan be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter, som t.ex. om vi inte längre behöver dem eller om du drar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt). Om vi har delat dina personuppgifter med andra informerar vi dem om raderingen om så är möjligt. Om du ber oss, och om det är möjligt och lagligt att göra det, kommer vi också att berätta vilka vi delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

 

 • Din rätt att begränsa behandling. Du kan be oss att “blockera” eller dra in behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, så som om du bestrider personuppgifternas riktighet eller motsätter dig att vi behandlar dem. Det kommer dock inte att hindra oss från att lagra dina personuppgifter. Vi talar om för dig innan vi avskaffar någon begränsning. Om vi har delat dina personuppgifter med andra informerar vi dem om begränsningen om så är möjligt. Om du ber oss, och om det är möjligt och lagligt att göra det, kommer vi också att berätta vilka vi delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

 

 • Din rätt till uppgifters portabilitet. Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att, under vissa omständigheter, erhålla de personuppgifter du har tillhandahållit till oss (i strukturerat, gängse och maskinläsbart format) och återanvända dem på annan plats eller be oss att överföra dem till en tredje part som du väljer.

 

 • Din rätt att göra invändningar. Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det, om vi:
  • åberopar egna eller andras legitima intressen för att behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan uppvisa avgörande rättsliga grunder för behandlingen, eller
  • behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

 • Dina rättigheter i samband med automatiserat beslutstagande och profilering. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut när det bygger på automatisk behandling, inklusive profilering, om det innebär en rättslig verkan eller påtagligt påverkar dig på liknande sätt, såtillvida sådan profilering inte är nödvändig för att ingå, eller utöva, ett avtal mellan dig och oss.

 

 • Din rätt att dra tillbaka ditt medgivande. Om vi åberopar ditt medgivande (eller uttalade medgivande) som vår rättsliga bas för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det medgivandet.

 

 • Din rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten. Om du har några bekymmer om någon aspekt av vår integritetspraxis, inklusive det sätt vi behandlat din personliga information på, kan du rapportera det till UK Information Commissioner’s Office (ICO). Du hittar mer information om hur du kan göra detta på ICOs webbplats: https://ico.org.uk/concerns/ eller genom att ringa deras hjälplinje: 0303 123 1113.

Om du vill få åtkomst till, granska, uppdatera, korrigera eller ta bort någon personlig information vi har om dig, eller utöva någon annan rättighet du har enligt EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR), kan du fylla i detta webbformulär. Vårt integritetsteam undersöker din begäran och ger dig ett svar så snart som möjligt.

Observera att vi ändå kan använda aggregerade och avidentifierade personuppgifter som inte identifierar någon individ och vi kan också bevara och använda din information enligt behov för att uppfylla våra lagenliga skyldigheter, lösa dispyter och verkställa våra avtal.

 

VAR VI LAGRAR DATA

De uppgifter vi inhämtar från dig kan överföras till, lagras vid och behandlas vid en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EEA"). De kan också komma att behandlas av personal som verkar utanför EEA som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Om vi överför uppgifter för behandling till ett land utanför EEA kommer vi att tillämpa ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter baserat på standardavtalsklausuler och dataskyddslagar.

 

SÄKERHET

Vi har ett åtagande att vidta rimliga steg för att garantera säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst, bibehålla uppgifternas riktighet och säkerställa lämplig användning av informationen använder vi lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda den information vi har i våra register från förlust, felaktig användning, avslöjande, modifiering och förstörelse.

 

BARNS INTEGRITET

Det är särskilt viktigt att skydda unga personer, dvs. barn under 16. Av denna anledning bjuder vi aldrig medvetet in barn under 16 år att delta i forskningsundersökningar utan medgivande. Om det är nödvändigt och lämpligt kommer vi att vidta åtgärder för att få tillstånd från ansvarig vuxen. Om ett barn har tillhandahållit personlig information ber vi att barnets förälder eller målsman kontaktar oss på infosec@hallandpartners.com om de vill att den information som skickats in av barnet raderas från vår databas. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att radera sådan information från vår databas.

 

PREVENTIV VARNING GÄLLANDE INTEGRITET

Observera att ingen dataöverföring över Internet är 100 % säker. Därmed kan vi inte garantera säkerheten för den information du överför via våra onlinetjänster. Observera att vi har rätt att komma åt och/eller avslöja den användarinformation som beskrivs häri (inklusive personlig information) enligt vad som krävs av domstolar och/eller administrativa organ och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna undersöka misstänkta bedrägerier eller trakasserier, eller andra brott mot lagen eller användarvillkoren eller -policyn för vår webbplats.

 

COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSAKTIVITETER

Se vårt Cookiesmeddelande för mer information om vilka typer av cookies- och spårningstekniker vi använder på denna webbplats och varför, samt hur du kan godkänna eller avvisa dem.

 

MER INFORMATION

För ytterligare information om vår integritetspolicy, vänligen kontakta privacy@hallandpartners.com

Vår dataskyddsansvarige:
Kevin Ayres
E-postadress: DPO@hallandpartners.com

Adress: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW, Storbritannien

Attention: Privacy - DPO

Detta dokument uppdaterades senast den 25 maj 2018.